matka jest tylko jedna

OWS

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) odnoszą się do wszelkich umów sprzedaży dokonywanych przez Marcina Panasiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Clean&Eco Marcin Panasiuk i stanowią pełną, wyczerpującą regulację warunków stosunku obligacyjnego pomiędzy stronami w tym zakresie, z wyłączeniem przypadków, w których Marcin Panasiuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Clean&Eco Marcin Panasiuk w formie pisemnej zgodzi się na zmianę warunków zawartych w OWS. Wszelkie inne zmiany uznaje się za nieważne i nie mogą one stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. OWS nie stosuje się do sprzedaży konsumenckiej.
2. Terminy:
a) Oferta – oferta handlowa określająca zasady zakupu na jakich Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towary Nabywcy. Jakiekolwiek katalogi, foldery reklamowe, cenniki, ogłoszenia i publikacje Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 63 KC.

b) Nabywca - Podmiot nabywający Towary .

c) Sprzedawca – Marcin Panasiuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Clean&Eco Marcin Panasiuk

d) Umowa – każda umowa sprzedaży zawierana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Sprzedawcę z dowolnym Nabywcą.

e) Towary - produkty wymienione w Potwierdzeniu Zamówienia lub innej Umowie. Towarem są także poszczególne partie, jeżeli towar jest dostarczany partiami.

f) Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy o chęci zakupu Towarów Sprzedawcy przekazane w jednoznacznej i czytelnej formie do rąk upoważnionych przedstawicieli Sprzedawcy lub drogą elektroniczną, faxem lub pocztą.

g) Dostawa – każda dostawa na miejsce docelowe wskazane przez Nabywcę w Umowie lub wydanie Towarów Nabywcy lub wskazanemu przez niego przewoźnikowi na terenie zakładu produkcyjnego Sprzedawcy.

h) Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie woli Sprzedawcy o chęci sprzedaży Towarów na rzecz Nabywcy złożone w formie elektronicznej, faxem lub pocztą, stanowiące odpowiedź na Zamówienie.

i) Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Sprzedawcę względem Nabywcy, w szczególności usługi serwisu Sprzedawcy

j) OWS – niniejszej Ogólne Warunki Sprzedaży.

3. Oferta
Jakakolwiek Oferta, sporządzona i doręczona Nabywcy w formie elektronicznej, faxem lub pocztą, ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, który pozostaje nią związany w czasie określonym w Ofercie. W przypadku braku określenia terminu ważności w ofercie przyjmuje się, że wynosi on 30 dni od daty jej doręczenia Nabywcy.

4. Zawarcie Umowy
a) Umowę uznaje się za zawartą kiedy upoważnieni przedstawiciele Nabywcy podpiszą i odeślą Sprzedawcy drogą elektroniczną, faxem lub pocztą Potwierdzenie Zamówienia.

b) Brak akceptacji Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę po otrzymaniu Zamówienia lub brak wyraźnej akceptacji przez Sprzedawcę modyfikacji Nabywcy w warunkach Zamówienia oznacza odmowę przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tej sytuacji Nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Sprzedawcy związane z przesłanym Zamówieniem.

c) Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część zawartej Umowy.

d) Potwierdzenia Zamówienia podpisane i wysłane przez osoby nieupoważnione przez Sprzedawcę nie są wiążące.

 

5. Warunki Zamówienia i Dostawy
a) Z wyprzedzeniem min 2 dni roboczych Sprzedawca ma prawo zmienić termin Dostawy Towaru po uprzednim pisemnym lub mailowym zawiadomieniu Nabywcy.

b) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Towar zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie.

c) Nabywca, zgodnie z zasadami reprezentacji swojej firmy, wyznaczy w formie pisemnej osoby upoważnione do odbioru Towaru i podpisania w jego imieniu dokumentów potwierdzających odbiór. Kierownik budowy, majster lub ich zastępcy lub inne osoby pełniące podobną funkcję po stronie Nabywcy uznawani są za osoby upoważnione do ww. czynności bez konieczności osobnego wyznaczania.

d) Obowiązkiem Nabywcy jest kontrola zgodności dostarczonych mu Towarów z dokumentem dostawy (lub wydania Towaru) i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonanie w nim stosownego zapisu. Niedotrzymanie tego obowiązku zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń co do ilości, rodzaju oraz uszkodzeń dostarczonych w Dostawie Towarów, z wyłączeniem wad ukrytych. Powyższe nie wyklucza roszczeń z tytułu gwarancji jeśli została udzielona. Warunki gwarancji ustalone zostaną w odrębnym dokumencie.

e) Nabywca zobowiązany jest pisemnie, mailem lub faxem powiadomić Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty Dostawy o wszelkich stwierdzonych niezgodnościach co do jakości (wady jawne) dostarczonych Towarów w stosunku do Zamówienia. Niedotrzymanie tego obowiązku zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń co do ilości, jakości i rodzaju dostarczonych w Dostawie Towarów, z wyłączeniem wad ukrytych. Powyższe nie wyklucza roszczeń z tytułu gwarancji.

f) Niewielkie rozbieżności w wadze, kolorze lub wymiarach Towarów są naturalne i wynikają z uwarunkowań technologii, tym samym nie stanowią podstawy do roszczeń chyba, że Umowa stanowi inaczej.

6. Cena i warunki płatności
a) O ile odrębna umowa nie stanowi inaczej, dla dostaw realizowanych ponad 4 tygodnie, Sprzedawca ma prawo dokonania korekty cen w trakcie realizacji Zamówienia lub w trakcie Dostawy kolejnych partii Towarów w sytuacji gdy:

a.1. nastąpi istotny wzrost kosztów mających wpływ na realizację Zamówienia

a.2. jeżeli koszt Dostaw ponosi Sprzedawca, a Nabywca podzieli Dostawy Towarów na partie ilościowe inne niż ustalone w Ofercie, a tym samym uniemożliwi Sprzedawcy zrealizowanie Dostaw w ilości pojazdów uzgodnionych w Umowie.

a.3. Nabywca dokona istotnej zmiany specyfikacji zamówionych wyrobów.

b) Sprzedawca powiadomi Nabywcę o nowych cenach drogą elektroniczną, faxem lub pocztą.

c) W przypadku, kiedy Nabywca nie dokona zapłaty w wyznaczonym terminie, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek maksymalnych od ceny zakupu za okres od powstania wymagalności roszczenia do dnia rzeczywistego wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.

d) Jeśli Nabywca złożył u Sprzedawcy więcej niż jedno Zamówienie, Sprzedawca ma prawo postawić w stan wymagalności wszystkie zobowiązania Nabywcy, niezależnie od terminów ich płatności jeśli:

a.1 Nabywca nie wywiąże się z terminowej zapłaty jakiejkolwiek faktury lub innego zobowiązania względem Sprzedawcy;

a.2 Nabywca zostanie postawiony w stan upadłości lub względem Nabywcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie jego upadłości;

a.3 Sprzedawca znajdzie się w posiadaniu informacji wskazujących na istotne pogorszenie się kondycji finansowej Nabywcy

e) Niezależnie od powyższego Sprzedawca ma prawo, w sytuacjach opisanych w p. 6d) powstrzymać się ze spełnieniem pozostałej części swojego świadczenia (jeśli było podzielone na części) i odstąpić od pozostałej części umowy tym samym jednostronnie zrywając umowę. Jednocześnie zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za spełnioną część świadczenia, które może postawić w stan natychmiastowej wymagalności. Odstąpienie od umowy będzie w tej sytuacji traktowane jak odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.

f) W sytuacji opisanej w p. 6e) Sprzedawca może uzależnić dalszą realizację umowy od dostarczenia przez Nabywcę dodatkowych zabezpieczeń lub gwarancji zobowiązań Nabywcy wynikających z Umowy.

g) Do czasu zapłaty całej należności Sprzedawca zastrzega sobie własność Towarów. Towary te, do czasu zapłaty całej należności, winny być przechowywane przez Nabywcę w wyodrębnionym miejscu i wydane Sprzedawcy niezwłocznie na jego wezwanie.

7. Kary umowne, odpowiedzialność Stron
a) W przypadku nieodebrania Towaru przez Nabywcę w umówionym terminie wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia lub braku zgłoszenia gotowości do odbioru Towaru w tym terminie, Sprzedawca prześle Nabywcy drogą pocztową lub mailową wezwanie do odbioru. Brak odpowiedzi Nabywcy w ciągu 14 dni kalendarzowych upoważnia Sprzedawcę, niezależnie od postanowień p. 4 OWS, do obciążenia Nabywcy karą umowną w wysokości równowartości ustalonego między Stronami wynagrodzenia.

b) Jeśli Nabywca potwierdzi gotowość odbioru Towaru, a po jego dostarczeniu we wskazane miejsce lub przygotowaniu Towaru do odbioru Nabywca nie odbierze Towaru, Sprzedawca ma prawo karę umowną określoną w p. 7a powiększyć o kwotę wynikającą z dodatkowego transportu lub przygotowania towaru.

c) W przypadku nieodebrania Towaru przez Nabywcę w umówionym terminie, Sprzedawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie tytułem przechowywania Towaru liczone za każdy dzień przechowywania Towaru po umówionym terminie w wysokości 0,5% wartości przechowywanego Towaru dziennie.

8. Zakres gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności
a) Okres gwarancji na Towary jest określany odrębnie dla każdego Towaru, a informacja o długości okresu gwarancji będzie podawana przez Sprzedawcę najpóźniej w chwili Dostawy. Okres gwarancji w każdym przypadku liczony jest od daty Dostawy do Nabywcy i biegnie osobno dla każdej dostarczanej partii Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany długości okresu gwarancji na wybrane Towary.

b) Szczegółowe warunki gwarancji opisuje dokument Karta Gwarancyjna.

c) Wszelkie wady jakościowe, których stwierdzenie nie było możliwe w trakcie kontroli przy rozładunku lub odbiorze Towarów oraz wady ukryte, Nabywca ma obowiązek zgłosić Sprzedawcy w ciągu 3 dni roboczych od ich wykrycia pisemnie, mailem lub faxem. Niedotrzymanie tego obowiązku zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności gwarancyjnej i wszelkich roszczeń za ewentualne szkody wynikające z eksploatacji wyrobów wadliwych.

d) Opóźnienie Dostaw jakiegokolwiek Towaru nie dłuższe niż 14 dni nie jest podstawą do roszczeń odszkodowawczych Nabywcy chyba, że osobne umowy stanowią inaczej. W takim przypadku całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy nie może przekroczyć 3% ceny opóźnionych Towarów. Jest to jedyne odszkodowanie Sprzedawcy względem Nabywcy w takim przypadku.

e) Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy za jakąkolwiek szkodę Nabywcy wynikającą z jakiegokolwiek zdarzenia nie przekroczy w żadnym przypadku ceny Towarów, w odniesieniu do których stwierdza się straty i uszkodzenia i jakiekolwiek inne roszczenia. W szczególności, powyższe ograniczenie odpowiedzialności dotyczy opóźnień lub zaniedbań Sprzedawcy w Dostawie Towarów oraz Dostawy wadliwych Towarów, bez względu na to czy wady były widoczne lub ukryte. Sprzedawca w żadnym przypadku nie będzie odpowiadał za przypadkową, bezpośrednią, lub pośrednią szkodę Nabywcy, jak utrata zysku, zatrzymanie produkcji, kary, opłaty i inne pośrednie szkody lub uszkodzenia.

9. Klauzula siły wyższej
Strony mają prawo do powstrzymania się od Dostawy lub odbioru Towaru w przypadkach wystąpienia siły wyższej, takich jak wypadki i awarie zakładu produkcyjnego, awarie sieci energetycznych, spory pracownicze, lokalne zdarzenia o podłożu politycznym, działania władz lokalnych, szczególne warunki pogodowe np. śnieżyce, opóźnienia wynikające z działania służb państwowych, które wyraźnie uniemożliwiające wykonanie obowiązków Strony. W takich przypadkach strony nie będą wysuwały względem siebie żadnych roszczeń.

10. Postanowienia końcowe
a) Miejscem wykonania wszystkich usług, zobowiązań wynikających z Umowy lub w związku z nią, jest miejsce prowadzenia działalności przez Sprzedawcę, o ile w Umowie nie uzgodniono inaczej.

b) Umowa w języku polskim będzie w przypadku sporów lub niezgodności traktowana zawsze jako nadrzędna wobec wersji w językach obcych.

c) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

d) Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą przedłożone do rozstrzygnięcia właściwemu rzeczowo sądowi w Łodzi.

e) Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy jakichkolwiek informacji dotyczących stron, uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszych OWS lub z innego źródła.

f) Zawiadomienia przeznaczone dla Sprzedawcy i Nabywcy będą doręczane odpowiednio pod adresy Stron wskazane na fakturze Sprzedawcy.